Regulamin hostingu

 

Opublikowano dn 22.08.2022 - obowiązuje od 01.01.2023.

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do Trzecia Strona sp. z o.o. abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 3. Trzecia Strona sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów drogą mailową.
 4. Konto hostingowe dla bibliotek to usługa, polegająca na oddaniu do dyspozycji:
  1. określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki potrzebne do uruchomienia systemu bibliotecznego
  2. określonej ilości pamięci RAM
  3. potrzebnej ilości procesorów
 5. Konto hostingowe www to usługa polegająca na oddaniu do dyspozycji określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych oraz skrzynek pocztowych.

  §2 Cennik

 1. Poniższy cennik obowiązuje do momentu opublikowania nowego wraz z regulaminem.
 2. Cennik hostingu dla bibliotek na system biblioteczny

BiblioStart

BiblioMedium

BiblioSuper

Pojemność dysku SSD

80 GB

120 GB

160 GB

Ilość pamięci RAM

8 GB

16 GB

32 GB

Liczba współdzielonych rdzeni procesora

4

6

8

Cena/1 mieś

100,00 zł (netto) 123 zł (brutto)

200,00 zł (netto) 246 (brutto)

400,00 zł (netto) 492 (brutto)

§3 Zobowiązania Trzeciej Strony

 1. Konta hostingowe Trzeciej Strony są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. Trzecia Strona zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. W przypadku konieczności odłączenia części usług Trzecia Strona zobowiązuje się do poinformowania o tym Abonentów z wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępu do konta hostingowego z winy Trzeciej Strony trwającego powyżej 72h Trzecia Strona zobowiązuje się do zwrotu stawki za okres braku dostępu do usługi.
 4. Trzecia Strona nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Abonentów powstałe w wyniku:
  1. przerwania połączenia niezawinione przez Trzecią Stronę,
  2. kataklizmów i działania czynników i/lub osób trzecich,
  3. nieprawidłowego użytkowania kont hostingowych,
  4. awarii sprzętu lub oprogramowania, której Trzecia Strona nie mogła nie mogła zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,
  5. uzyskania dostępu do konta Abonenta przez niepowołane osoby,
  6. działanie wirusa komputerowego,
  7. podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przy aktywacji usług.
 5. Trzecia Strona nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
 6. Aktywacja usługi następuje w ciągu 48 godzin od okazania dowodu wpłaty lub w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 7. Trzecia Strona nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Abonenta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta.

§4 Odpowiedzialność

 1. Trzecia Strona zabrania przechowywania na koncie hostingowym Abonenta informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, Trzecia Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przez niego w umowie, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Trzeciej Strony - nie będzie ona mogła skontaktować się z Abonentem ze względu na nieprawidłowy adres email, przekroczenie przez niego dopuszczalnego rozmiaru skrzynki pocztowej, itp, a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo Trzecia Strona zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi hostingowej w ciągu 10 dni od daty jej wygaśnięcia.
 4. Trzecia Strona nie zezwala na uruchamianie na swoich serwerach oprogramowania Publiker, SEO Adder, esCat, OmniAdd, oprogramowania do gier online oraz oprogramowania o podobnym charakterze, które masowo dodaje automatyczne treści do innych witryn internetowych.