Sklep

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.3strona.pl prowadzony jest przez Trzecia Strona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orłów Piastowskich 80, 02-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572959, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223036782 oraz REGON: 362401431.
2. Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie klienci określeni w § 2 pkt. 2 niniejszegp regulaminu.
3. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży dla klientów indywidualnych oraz dla konsumentów.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – Trzecia Strona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orłów Piastowskich 80, 02-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572959, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223036782 oraz REGON: 362401431.
2. Klient – jednostka samorządu terytorialnego, instytucja kultury, placówka oświaty dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.3strona.pl
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Klient może porozumiewać się ze Sklepem poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@www.3strona.pl lub listownie na adres Spółki podany w § 1.
2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
Bank Polska Kasa Opieki S. A.
63124010531111001067909969
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Założenie Konta w Sklepie możliwe jest albo poprzez kliknięcie „zaloguj” w menu u góry strony umożliwiające zarejestrowanie się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła albo podczas składania zamówienia poprzez odznaczenie opcji „Stworzyć konto?” przy uzupełnianiu danych niezbędnych do złożenia zamówienia wyszczególnionych w § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas zakładania Konta.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podane w § 3 lub pisemnie na adres Spółki podany w § 1.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP) oraz adresu (ulica, nr budynku / numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane dostawy, jeśli są inne niż dane adresowe podane do faktury;
4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta wszelkich niezbędnych dokumentów poświadczających zdolność prawną Klienta do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy o czym niezwłocznie poinformuje Klienta za pomocą stosownej wiadomości e-mail. Odstąpienie od umowy ze strony Sprzedawcy nie skutkuje żadną odpowiedzialnością w stosunku do Klienta, w szczególności finansową.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
5. Przez realizację zamówienia rozumie się dostarczenie do miejsca wskazanego w Zamówieniu pełnej ilości Produktów zamówionych, wolnych od wad.
6. W szczególnych przypadkach, jeśli czas realizacji Zamówienia będzie dłuższy niż czas określony w § 8 pkt. 4, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
7. Klient otrzyma fakturę VAT drogą elektroniczną na adres podany podczas składania Zamówienia.
8. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni, zgodnie z datą podaną na fakturze. Za datę dokonania płatności uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Koszt dostawy Zamówienia pokrywa Klient.
11. Koszt dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 15,00 zł netto tj. 18,45 zł brutto (dla paczek do 30,5 kg).
12. W przypadku Zamówień przekraczających masę określoną w § 8 pkt. 11, Zamówienie zostanie podzielone na mniejsze paczki z doliczeniem opłaty określonej w § 8 pkt. 11 za każdą z paczek, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

§ 9
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji producenta na sprzęt na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń systemu i sprzętu spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z instrukcjami Wykonawcy lub producenta oraz uszkodzeń mechanicznych sprzętu,
b. stanów braku gotowości urządzeń do pracy powstałych wskutek zużycia się głowic oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak: papier, taśma barwiąca do drukarek
c. utraty danych na skutek działania wirusów komputerowych
5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o udzieloną gwarancję producenta w trakcie jej obowiązywania.
6. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres email sklep@www.3strona.pl
7. W treści reklamacji należy zawrzeć:
a. przyczynę reklamacji tj. opis wady
b. okoliczności wystąpienia wady wraz z datą jej wystąpienia
c. model urządzenia
d. numer seryjny urządzenia
e. numer faktury VAT, poświadczający zakup urządzenia wobec którego wszczyna się procedurę reklamacyjną
8. Przypadki, o których mowa w § 9 pkt. 4 lit. a-c, są wyłączone z udzielanej gwarancji i nie stanowią podstaw do reklamacji.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia otrzymanego zgłoszenia.

§ 10
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.